Användarvillkoren

Allmänt

1. Villkoren i punkt 1-21 (”Användarvillkoren”) gäller mellan dig och Shisha Kungen (”Shisha Kungen”) vid ditt besök på, eller interagerande med, Shisha Kungens webbplats www.shishakungen.se (”Webbplatsen”). Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar du Användarvillkoren.

2. Vid beställning av vara på Webbplatsen för hemleverans gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren 21-30 (Beställning för hemleverans). Samtliga villkor i punkt 1-34 (”Allmänna Villkoren”) gäller i tillämpliga delar även om du gör din beställning av vara via Shisha Kungen Kundtjänst.

3. Shisha Kungen ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i information och funktionalitet på Webbplatsen. Shisha Kungen äger också rätt att när som helst ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbplatsen. Du ska därför läsa igenom de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen (och vid varje beställning av vara).

4. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post.

5. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på Webbplatsen. Shisha Kungen ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma på Webbplatsen.

6. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillkommer Shisha Kungen (eller tredje man). Shisha Kungens immateriella rättigheter omfattar bl.a. firman Shisha Kungen, varumärket Shisha Kungen, formgivningar t.ex. Shisha Kungen symboler och rättigheter enligt upphovsrättslagen, till exempel fotografier och databaser. Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på material på Webbplatsen för ditt eget privata bruk men du får inte hantera sådant material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet. Om du är osäker på vilket material som du får använda och hur, är du välkommen att kontakta Shisha Kungen kundtjänst (se punkt 16 för kontaktuppgifter).

7. Det är inte tillåtet att använda tekniska lösningar eller automatiska verktyg som exempelvis s.k. agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till Webbplatsen för att registrera eller reproducera information, lämna beställningar, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om Webbplatsen i syfte att tillhandhålla funktioner eller tjänster relaterat till marknadsföring av, eller information om våra produkter. Du får inte heller (i) störa eller påverka den av Shisha Kungen avsedda funktionaliteten på Webbplatsen, eller (ii) kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Shisha Kungen har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Webbplatsen.

8. Om tvist skulle uppstå mellan dig och Shisha Kungen ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska saken avgöras i allmän domstol. Tvist avgörs enligt svensk rätt.

Länkning

9. Du får hänvisa till Webbplatsen genom länkning.

Användarkonto

10. Du kan göra en beställning av vara när du har skapat ett användarkonto på Webbplatsen, varvid du bl.a. måste ange ditt namn och personnummer. Om du saknar svenskt personnummer eller inte är skriven i Sverige kan du kontakta Shisha Kungen kundtjänst för assistans med att skapa ett konto.

Lämnade uppgifter kontrolleras av Shisha Kungen med hjälp av företaget Bisnode AB. När uppgifterna har kontrollerats raderas ditt personnummer (eller födelsedatum) ur Shisha Kungen och Bisnode AB:s datasystem. Shisha Kungen bekräftar via e-post att du har skapat ditt användarkonto. Endast fysiska personer får skapa användarkonton och endast ett användarkonto per person får skapas.

11. För att kunna nå ditt användarkonto på Webbplatsen ska du välja ett personligt och unikt lösenord som, tillsammans med ditt valda användarnamn (din e-postadress), ger dig tillgång till användarkontot. Du ansvarar själv för att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Genom din registrering av användarkontot bekräftar du att det är personligt, att den registrerade e-postadressen är personlig och att användarkontot inte registrerats för annans räkning. Användarkonto får inte användas av eller överlåtas till annan. Användarkontot raderas automatiskt om du inte har varit inloggad under en tolvmånadersperiod eller om du särskilt begär att ditt användarkonto ska raderas.

12. Användarkonto får inte registreras för annans räkning eller av kommersiell aktör t.ex. näringsidkare som förmedlar eller marknadsför alkoholhaltiga drycker.

13. Shisha Kungen kan, efter eget val, annullera din beställning och/eller stänga av ditt användarkonto (tillfälligt eller permanent) om Shisha Kungen har skälig anledning att misstänka (i) att ditt användarkonto innehåller felaktiga, missvisande eller inaktuella uppgifter, eller (ii) att ditt användarkonto eller Webbplatsen i övrigt används på sätt som inte är tillåtet enligt de Allmänna Villkoren. Om annullering av din beställning och/eller avstängning av ditt användarkonto sker, kommer du att få ett meddelande från Shisha Kungen.

14. Alla personuppgifter som du lämnar till Shisha Kungen på Webbplatsen eller Kundtjänst behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (”PUL”). Användaruppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser. Shisha Kungen behandlar dina uppgifter för att administrera din användning av Webbplatsen, kundförhållandet, historik (på Mina Sidor), och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av Webbplatsen och fullgöra avtal med dig, följa upp leveranser eller annars vidta åtgärder som du har begärt samt för att säkerställa att den som gör en beställning är över 18 år. I vissa fall, då en leverantör behöver få del av dina kontaktuppgifter (inte personnummer) för att exempelvis kunna utföra vissa beställningar, kommer sådana nödvändiga kontaktuppgifter överföras till leverantör från Shisha Kungen. Historik för Mina beställningar (del av Mina Sidor) raderas av Shisha Kungen när du begär det, dock senast två (2) år efter beställningen. Historik för Mina bokningar (del av Mina Sidor) raderas av Shisha Kungen senast tre (3) månader efter bokningsdagen. Historik sparas för ändamålet att tillhandahålla en välfungerande tjänst utifrån Shisha Kungen samhällsuppdrag. Dina uppgifter används inte för någon form av marknadsföringsyfte. Genom att lämna dina uppgifter samtycker du till Shisha Kungens användning av dina uppgifter, inklusive ditt personnummer, enligt vad som framgår av de Allmänna villkoren.

15. Shisha Kungen, med adress Hammerstavägen 9, 145 65 Norsborg, är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som behandlas. Om du tillhandahåller Shisha Kungen en skriftlig och av dig undertecknad ansökan kan du en gång per år få besked om hur personuppgifter om dig behandlas av Shisha Kungen. Du har rätt att begära att få dina uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Kontakta i så fall Shisha Kungen kundtjänst på postadressen Shisha Kungen, Kundtjänst, Hammerstavägen 9, 145 65 Norsborg, eller på telefon 08-400 255 26. Genom att lämna dina uppgifter samtycker du till att Shisha Kungen kan komma att kontakta dig i syfte att informera om och/eller översända sådana enkäter.

Leverans och priser m.m.

16. Om du har fyllt 18 år och skapat ett användarkonto (se punkt 10-12) kan du göra en beställning av varor ur Shisha Kungens sortiment på Webbplatsen för hemleverans.

17. I enlighet med tobakslagen säljer eller lämnar Shisha Kungen inte ut beställda tobaksprodukter till en person som i) inte kan styrka att han eller hon fyllt 18 år, ii) är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller iii) om det finns särskild anledning att anta att han eller hon olovligen kommer att tillhandahålla varan till någon som inte själv får köpa varan på Shisha Kungen enligt punkt i)-ii) ovan (s.k. langning). Shisha Kungen lämnar härutöver inte ut beställd vara förrän den är fullt betald.

18. Shisha Kungen ansvarar inte för eventuell slutförsäljning av beställd vara eller varubrist av andra skäl och har rätt att avboka din beställning avseende de varor som är slutsålda eller av annan anledning inte kan levereras. Om Shisha Kungen inte kan leverera hela eller delar av din beställning informeras du om det så snart det kan ske.

19. Det pris som anges för respektive vara i Shisha Kungens sortiment inkluderar mervärdesskatt och tobaksskatt. Härutöver tillkommer för hemleverans avgifter för t.ex. frakt enligt vid var tid gällande regler och läggs då på priset inför slutförandet av din beställning. Det pris som anges i det sista beställningssteget på Webbplatsen respektive i Offerten är således det totala priset för beställningen.

20. Om du vid flera tillfällen vägrar ta emot varor vid hemleverans, eller på annat sätt bryter mot dessa Allmänna Villkor, har Shisha Kungen rätt att stänga av dig från beställningstjänsten.

Beställning för hemleverans

Förutom nedanstående villkor om beställning för hemleverans gäller även Användarvillkoren i punkt 1-20 ovan.

21. Under ett inledande försök är hemleverans endast möjlig inom vissa områden vilka anges på Webbplatsen.

22. Du är bunden av din beställning när den har registrerats på Webbplatsen. Shisha Kungen är emellertid inte bundet av din beställning förrän Shisha Kungen har konstaterat att försäljning och utlämning av tobaksprodukter kan ske i enlighet med tobakslagen (se punkt 17).

23. Vid hemleverans betalas varan samt frakten alltid i förväg genom kortbetalning på Webbplatsen.

24. Leverans av varor kan ske alla veckans dagar inom vissa tidsfönster (tillgängliga dagar och tidsfönster för leverans varierar dock beroende på område). Du väljer tidsfönster för leverans vid beställningstillfället, och du är sedan skyldig att ta emot beställd vara inom detta tidsfönster.

25. Leverans av beställda varor sker antingen till din folkbokföringsadress eller annan adress som du anger. När du tar emot varan måste du uppvisa giltig ID-handling för att styrka din identitet och för att uppfylla tobakslagens försäljningsregler (se punkt 17). Varan du har beställt kan även tas emot av annan förutsatt att du beställt varan till din folkbokföringsadress. Detta dock under förutsättning att denna mottagare kan uppvisa giltig ID-handling för styrkande av sin identitet samt uppfyller tobakslagens försäljningsregler (se punkt 17).

26. Om du inte är hemma under det tidsfönster du angett vid beställningstillfället, om du angett en felaktig leveransadress, eller om mottagaren av varorna enligt punkt 25 (du eller någon annan på folkbokföringsadressen) inte uppfyller tobakslagens försäljningsregler förfaller hela din beställning, varvid varuvärdet, men inte kostnaden för frakten återbetalas.

27. Om du inom en (1) timme (alternativt tre (3) timmar om detta är en längre period) från det att du fått varan utlämnad till dig meddelar Shisha Kungen att du vill returnera varan har du rätt att lämna tillbaka varan till Shisha Kungen (ångerrätt). Meddelande om att du ångrat köpet lämnas till Shisha Kungens kundtjänst (telefon: 08-400 255 26, e-post: kundtjanst@shishakungen.net).

28. Vid utövande av din ångerrätt betalas eventuell kostnad för återfrakt till Shisha Kungen av dig. För eventuella frågor om retur är du välkommen att kontakta Shisha Kungens kundtjänst (08-400 255 26). När Shisha Kungen mottagit varan, eller kunden har tillstyrkt att varan har skickats tillbaka i samråd med Shisha Kungens kundtjänst, återbetalas det som du betalat till Shisha Kungen snarast och senast inom fjorton (14) dagar från mottagandet.

29. Om den vara/de varor du mottager från Shisha Kungen i fråga om sort eller antal inte stämmer överens med det du beställt ska du kontakta Shisha Kungens kundtjänst (telefon 08-400 255 26)

30. Defekta varor kan alltid reklameras till Shisha Kungens kundtjänst (08-400 255 26).

Upphämtningar

Förutom nedanstående villkor om beställning för hämtning gäller även Användarvillkoren i punkt 1-20 ovan.

31. Upphämtning av varor kan ske alla veckans dagar inom vissa tidsfönster (tillgängliga dagar och tidsfönster för upphämtningar varierar dock beroende på område). Du väljer tidsfönster för upphämtning vid beställningstillfället, och du är sedan skyldig att lämna tillbaka beställd vara inom detta tidsfönster.

32. Upphämtning av beställda varor sker antingen från din folkbokföringsadress eller annan adress som du anger.

33. Om du inte är hemma under det tidsfönster du angett vid beställningstillfället, om du angett en felaktig leveransadress debiteras man en straffavgift.

34. Om den vara/de varor du återlämnar till Shisha Kungen är skadade efter användningen, står ni för en kostnad som motsvarar värdet på vad ni har skadat. Man får icke använda sina egen produkter med våra varor. Ifall man gör det, kommer man att debiteras en straffavgift.